PETROU B΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1 {WH: simōn } {UBS4: sumeōn } petros doulos kai apostolos iēsou christou tois isotimon ēmin lachousin pistin en dikaiosunē tou theou ēmōn kai sōtēros iēsou christou 2charis umin kai eirēnē plēthuntheiē en epignōsei tou theou kai iēsou tou kuriou ēmōn

3ōs panta ēmin tēs theias dunameōs autou ta pros zōēn kai eusebeian dedōrēmenēs dia tēs epignōseōs tou kalesantos ēmas {WH: dia doxēs kai aretēs } {UBS4: idia doxē kai aretē } 4di ōn ta timia kai megista ēmin epangelmata dedōrētai ina dia toutōn genēsthe theias koinōnoi phuseōs apophugontes tēs en tō kosmō en epithumia phthoras 5kai auto touto de spoudēn pasan pareisenenkantes epichorēgēsate en tē pistei umōn tēn aretēn en de tē aretē tēn gnōsin 6en de tē gnōsei tēn enkrateian en de tē enkrateia tēn upomonēn en de tē upomonē tēn eusebeian 7en de tē eusebeia tēn philadelphian en de tē philadelphia tēn agapēn 8tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistēsin eis tēn tou kuriou ēmōn iēsou christou epignōsin 9ō gar mē parestin tauta tuphlos estin muōpazōn lēthēn labōn tou katharismou tōn palai autou amartiōn 10dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umōn tēn klēsin kai eklogēn poieisthai tauta gar poiountes ou mē ptaisēte pote 11outōs gar plousiōs epichorēgēthēsetai umin ē eisodos eis tēn aiōnion basileian tou kuriou ēmōn kai sōtēros iēsou christou

12dio mellēsō aei umas upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia 13dikaion de ēgoumai eph oson eimi en toutō tō skēnōmati diegeirein umas en upomnēsei 14eidōs oti tachinē estin ē apothesis tou skēnōmatos mou kathōs kai o kurios ēmōn iēsous christos edēlōsen moi 15spoudasō de kai ekastote echein umas meta tēn emēn exodon tēn toutōn mnēmēn poieisthai

16ou gar sesophismenois muthois exakolouthēsantes egnōrisamen umin tēn tou kuriou ēmōn iēsou christou dunamin kai parousian all epoptai genēthentes tēs ekeinou megaleiotētos 17labōn gar para theou patros timēn kai doxan phōnēs enechtheisēs autō toiasde upo tēs megaloprepous doxēs o uios mou o agapētos mou outos estin eis on egō eudokēsa 18kai tautēn tēn phōnēn ēmeis ēkousamen ex ouranou enechtheisan sun autō ontes en tō agiō orei

19kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn 20touto prōton ginōskontes oti pasa prophēteia graphēs idias epiluseōs ou ginetai 21ou gar thelēmati anthrōpou ēnechthē prophēteia pote alla upo pneumatos agiou pheromenoi elalēsan apo theou anthrōpoi

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

1 Peter 5
Top of Page
Top of Page