Yeşu 15
Turkish
1Boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneyde Edom sınırına, en güneyde de Zin Çölüne kadar uzanıyordu. 2Güney sınırları, Lut Gölünün güney ucundaki körfezden başlayıp 3Akrep Geçidinin güneyine, oradan da Zin Çölüne geçiyor, Kadeş-Barneanın güneyinden Hesrona ve Addara çıkıyor, oradan da Karkaya kıvrılıyor, 4Asmonu aşıp Mısır Vadisine uzanıyor ve Akdenizde son buluyordu. Güney sınırları buydu. 5Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şeria Irmağının ağzına kadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şeria Irmağının göl ağzındaki körfezden başlıyor, 6Beythoglaya ulaşıp Beytaravanın kuzeyinden geçiyor, Ruben oğlu Bohanın taşına varıyordu. 7Sınır, Akor Vadisinden Devire çıkıyor, vadinin güneyinde Adummim Yokuşu karşısındaki Gilgala doğru kuzeye yöneliyor, buradan Eyn-Şemeş sularına uzanarak Eyn-Rogele dayanıyordu. 8Sonra Ben-Hinnom Vadisinden geçerek Yevus Kentinin -Yeruşalimin- güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisinin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisinin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor, 9oradan da Neftoah sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron Dağındaki kentlere uzanarak Baalaya -Kiryat-Yearime- dönüyordu. 10Baaladan batıya, Seir Dağına yönelen sınır, Yearim -Kesalon- Dağının kuzey sırtları boyunca uzanarak Beytşemeşe iniyor, Timnaya varıyordu. 11Sonra Ekronun kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikerona doğru kıvrılarak Baala Dağına ulaştıktan sonra Yavneele çıkıyor, Akdenizde son buluyordu. 12Batı sınırı Akdenizin kıyılarıydı. Yahudaoğullarından gelen boyların çepeçevre sınırları buydu.

13Yeşu, RABden aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindeki Kiryat-Arbayı -Hevronu- Yefunne oğlu Kaleve miras olarak verdi. Arba, Anaklıların atasıydı. 14Kalev, Anakın üç torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talmayı oradan sürdü. 15Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkının üzerine yürüdü. 16Kalev, ‹‹Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksayı eş olarak vereceğim›› dedi. 17Kenti Kalevin kardeşi Kenazın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksayı ona eş olarak verdi. 18Kız Otnielin yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, ‹‹Bir isteğin mi var?›› diye sordu. 19Kız, ‹‹Bana bir armağan ver›› dedi, ‹‹Madem Negevdeki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver.›› Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.

20Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu.

21Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneyde kalan kentleri şunlardı: Kavseel, Eder, Yagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedeş, Hasor, Yitnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Hasor-Hadatta, Keriyot-Hesron -Hasor- 26Amam, Şema, Molada, 27Hasar-Gadda, Heşmon, Beytpelet, 28Hasar-Şual, Beer-Şeva, Bizyotya, 29Baala, İyim, Esem, 30Eltolat, Kesil, Horma, 31Ziklak, Madmanna, Sansanna, 32Levaot, Şilhim, Ayin ve Rimmon; köyleriyle birlikte yirmi dokuz kent.

33Şefeladakiler, Eştaol, Sora, Aşna, 34Zanoah, Eyn-Gannim, Tappuah, Enam, 35Yarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36Şaarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim; köyleriyle birlikte on dört kent.

37Senan, Hadaşa, Migdal-Gad, 38Dilan, Mispe, Yokteel, 39Lakiş, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lahmas, Kitliş, 41Gederot, Beytdagon, Naama ve Makkeda; köyleriyle birlikte on altı kent.

42Livna, Eter, Aşan, 43Yiftah, Aşna, Nesiv, 44Keila, Akziv ve Mareşa; köyleriyle birlikte dokuz kent.

45Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron; 46Ekronun batısı, Aşdotun çevresindeki bütün köyler;

47kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdot; Mısır Vadisine ve Akdenizin kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze.

48Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko, 49Danna, Kiryat-Sanna -Devir- 50Anav, Eştemo, Anim, 51Goşen, Holon ve Gilo; köyleriyle birlikte on bir kent.

52Arav, Duma, Eşan, 53Yanum, Beyttappuah, Afeka, 54Humta, Kiryat-Arba -Hevron- ve Sior; köyleriyle birlikte dokuz kent.

55Maon, Karmel, Zif, Yutta, 56Yizreel, Yokdeam, Zanoah, 57Kayin, Giva ve Timna; köyleriyle birlikte on kent.

58Halhul, Beytsur, Gedor, 59Maarat, Beytanot ve Eltekon; köyleriyle birlikte altı kent.

60Kiryat-Baal -Kiryat-Yearim- ve Rabba; köyleriyle birlikte iki kent.

61Çölde Beytarava, Middin, Sekaka, 62Nivşan, Tuz Kenti ve Eyn-Gedi; köyleriyle birlikte altı kent.

63Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.Turkish

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page