PRAXEIS 26
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1agrippas de pros ton paulon ephē epitrepetai soi uper seautou legein tote o paulos apelogeito ekteinas tēn cheira

2peri pantōn ōn enkaloumai upo ioudaiōn basileu agrippa ēgēmai emauton makarion mellōn apologeisthai epi sou sēmeron 3malista gnōstēn onta se eidōs pantōn tōn kata ioudaious ethōn te kai zētēmatōn dio deomai sou makrothumōs akousai mou

4tēn men oun biōsin mou tēn ek neotētos tēn ap archēs genomenēn en tō ethnei mou en ierosolumois isasin pantes oi ioudaioi 5proginōskontes me anōthen ean thelōsin marturein oti kata tēn akribestatēn airesin tēs ēmeteras thrēskeias ezēsa pharisaios 6kai nun ep elpidi tēs pros tous pateras epangelias genomenēs upo tou theou estēka krinomenos 7eis ēn to dōdekaphulon ēmōn en ekteneia nukta kai ēmeran latreuon elpizei katantēsai peri ēs elpidos enkaloumai basileu agrippa upo tōn ioudaiōn 8ti apiston krinetai par umin ei o theos nekrous egeirei

9egō men oun edoxa emautō pros to onoma iēsou tou nazōraiou dein polla enantia praxai 10o kai epoiēsa en ierosolumois kai pollous tōn agiōn egō phulakais katekleisa tēn para tōn archiereōn exousian labōn anairoumenōn te autōn katēnenka psēphon 11kai kata pasas tas sunagōgas pollakis timōrōn autous ēnankazon blasphēmein perissōs te emmainomenos autois ediōkon eōs kai eis tas exō poleis

12en ois kai poreuomenos eis tēn damaskon met exousias kai epitropēs tēs para tōn archiereōn 13ēmeras mesēs kata tēn odon eidon basileu ouranothen uper tēn lamprotēta tou ēliou perilampsan me phōs kai tous sun emoi poreuomenous 14pantōn de katapesontōn ēmōn eis tēn gēn ēkousa phōnēn lalousan pros me kai legousan tē ebraidi dialektō saoul saoul ti me diōkeis sklēron soi pros kentra laktizein 15egō de eipon tis ei kurie o de eipen egō eimi iēsous on su diōkeis 16alla anastēthi kai stēthi epi tous podas sou eis touto gar ōphthēn soi procheirisasthai se upēretēn kai martura ōn te eides ōn te ophthēsomai soi 17exairoumenos se ek tou laou kai tōn ethnōn eis ous nun se apostellō 18anoixai ophthalmous autōn kai epistrepsai apo skotous eis phōs kai tēs exousias tou satana epi ton theon tou labein autous aphesin amartiōn kai klēron en tois ēgiasmenois pistei tē eis eme

19othen basileu agrippa ouk egenomēn apeithēs tē ouraniō optasia 20alla tois en damaskō prōton kai ierosolumois eis pasan te tēn chōran tēs ioudaias kai tois ethnesin apēngellon metanoein kai epistrephein epi ton theon axia tēs metanoias erga prassontas 21eneka toutōn me oi ioudaioi sullabomenoi en tō ierō epeirōnto diacheirisasthai 22epikourias oun tuchōn tēs para tou theou achri tēs ēmeras tautēs estēka marturoumenos mikrō te kai megalō ouden ektos legōn ōn te oi prophētai elalēsan mellontōn ginesthai kai mōsēs 23ei pathētos o christos ei prōtos ex anastaseōs nekrōn phōs mellei katangellein tō laō kai tois ethnesin

24tauta de autou apologoumenou o phēstos megalē tē phōnē ephē mainē paule ta polla se grammata eis manian peritrepei 25o de ou mainomai phēsin kratiste phēste all alētheias kai sōphrosunēs rēmata apophthengomai 26epistatai gar peri toutōn o basileus pros on kai parrēsiazomenos lalō lanthanein gar auton ti toutōn ou peithomai ouden ou gar estin en gōnia pepragmenon touto 27pisteueis basileu agrippa tois prophētais oida oti pisteueis 28o de agrippas pros ton paulon ephē en oligō me peitheis christianon genesthai 29o de paulos eipen euxaimēn an tō theō kai en oligō kai en pollō ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou sēmeron genesthai toioutous opoios kagō eimi parektos tōn desmōn toutōn

30kai tauta eipontos autou anestē o basileus kai o ēgemōn ē te bernikē kai oi sunkathēmenoi autois 31kai anachōrēsantes elaloun pros allēlous legontes oti ouden thanatou axion ē desmōn prassei o anthrōpos outos 32agrippas de tō phēstō ephē apolelusthai edunato o anthrōpos outos ei mē epekeklēto kaisara

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Acts 25
Top of Page
Top of Page