KATA MATTHAION 7
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1mē krinete ina mē krithēte 2en ō gar krimati krinete krithēsesthe kai en ō metrō metreite antimetrēthēsetai umin 3ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de en tō sō ophthalmō dokon ou katanoeis 4ē pōs ereis tō adelphō sou aphes ekbalō to karphos apo tou ophthalmou sou kai idou ē dokos en tō ophthalmō sou 5upokrita ekbale prōton tēn dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

6mē dōte to agion tois kusin mēde balēte tous margaritas umōn emprosthen tōn choirōn mēpote katapatēsōsin autous en tois posin autōn kai straphentes rēxōsin umas

7aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin 8pas gar o aitōn lambanei kai o zētōn euriskei kai tō krouonti anoigēsetai 9ē tis estin ex umōn anthrōpos on ean aitēsē o uios autou arton mē lithon epidōsei autō 10kai ean ichthun aitēsē mē ophin epidōsei autō 11ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

12panta oun osa an thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

13eiselthete dia tēs stenēs pulēs oti plateia ē pulē kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs 14oti stenē ē pulē kai tethlimmenē ē odos ē apagousa eis tēn zōēn kai oligoi eisin oi euriskontes autēn

15prosechete de apo tōn pseudoprophētōn oitines erchontai pros umas en endumasin probatōn esōthen de eisin lukoi arpages 16apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous mēti sullegousin apo akanthōn staphulēn ē apo tribolōn suka 17outōs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponērous poiei 18ou dunatai dendron agathon karpous ponērous poiein oude dendron sapron karpous kalous poiein 19pan dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai 20arage apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous

21ou pas o legōn moi kurie kurie eiseleusetai eis tēn basileian tōn ouranōn all o poiōn to thelēma tou patros mou tou en ouranois 22polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati proephēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen 23kai tote omologēsō autois oti oudepote egnōn umas apochōreite ap emou oi ergazomenoi tēn anomian

24pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous omoiōsō auton andri phronimō ostis ōkodomēsen tēn oikian autou epi tēn petran 25kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson tē oikia ekeinē kai ouk epesen tethemeliōto gar epi tēn petran 26kai pas o akouōn mou tous logous toutous kai mē poiōn autous omoiōthēsetai andri mōrō ostis ōkodomēsen tēn oikian autou epi tēn ammon 27kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekopsan tē oikia ekeinē kai epesen kai ēn ē ptōsis autēs megalē

28kai egeneto ote sunetelesen o iēsous tous logous toutous exeplēssonto oi ochloi epi tē didachē autou 29ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 6
Top of Page
Top of Page