KATA MATTHAION 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1prosechete tēn eleēmosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

2otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn 3sou de poiountos eleēmosunēn mē gnōtō ē aristera sou ti poiei ē dexia sou 4opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō autos apodōsei soi en tō phanerō

5kai otan proseuchē ouk esē ōsper oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs an phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn 6su de otan proseuchē eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

7proseuchomenoi de mē battologēsēte ōsper oi ethnikoi dokousin gar oti en tē polulogia autōn eisakousthēsontai 8mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

9outōs oun proseuchesthe umeis pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou

10elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs

11ton arton ēmōn ton epiousion dos ēmin sēmeron

12kai aphes ēmin ta opheilēmata ēmōn ōs kai ēmeis aphiemen tois opheiletais ēmōn

13kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rusai ēmas apo tou ponērou oti sou estin ē basileia kai ē dunamis kai ē doxa eis tous aiōnas amēn 14ean gar aphēte tois anthrōpois ta paraptōmata autōn aphēsei kai umin o patēr umōn o ouranios 15ean de mē aphēte tois anthrōpois ta paraptōmata autōn oude o patēr umōn aphēsei ta paraptōmata umōn

16otan de nēsteuēte mē ginesthe ōsper oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn 17su de nēsteuōn aleipsai sou tēn kephalēn kai to prosōpon sou nipsai 18opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

19mē thēsaurizete umin thēsaurous epi tēs gēs opou sēs kai brōsis aphanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin 20thēsaurizete de umin thēsaurous en ouranō opou oute sēs oute brōsis aphanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin 21opou gar estin o thēsauros umōn ekei estai kai ē kardia umōn

22o luchnos tou sōmatos estin o ophthalmos ean oun o ophthalmos sou aplous ē olon to sōma sou phōteinon estai 23ean de o ophthalmos sou ponēros ē olon to sōma sou skoteinon estai ei oun to phōs to en soi skotos estin to skotos poson

24oudeis dunatai dusi kuriois douleuein ē gar ton ena misēsei kai ton eteron agapēsei ē enos anthexetai kai tou eterou kataphronēsei ou dunasthe theō douleuein kai mammōna

25dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte kai ti piēte mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos 26emblepsate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude therizousin oude sunagousin eis apothēkas kai o patēr umōn o ouranios trephei auta ouch umeis mallon diapherete autōn 27tis de ex umōn merimnōn dunatai prostheinai epi tēn ēlikian autou pēchun ena 28kai peri endumatos ti merimnate katamathete ta krina tou agrou pōs auxanei ou kopia oude nēthei 29legō de umin oti oude solomōn en pasē tē doxē autou periebaleto ōs en toutōn 30ei de ton chorton tou agrou sēmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outōs amphiennusin ou pollō mallon umas oligopistoi 31mē oun merimnēsēte legontes ti phagōmen ē ti piōmen ē ti peribalōmetha 32panta gar tauta ta ethnē epizētei oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn 33zēteite de prōton tēn basileian tou theou kai tēn dikaiosunēn autou kai tauta panta prostethēsetai umin

34mē oun merimnēsēte eis tēn aurion ē gar aurion merimnēsei ta eautēs arketon tē ēmera ē kakia autēs

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 5
Top of Page
Top of Page