PRAXEIS 20
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1meta de to pausasthai ton thorubon proskalesamenos o paulos tous mathētas kai aspasamenos exēlthen poreuthēnai eis tēn makedonian 2dielthōn de ta merē ekeina kai parakalesas autous logō pollō ēlthen eis tēn ellada 3poiēsas te mēnas treis genomenēs autō epiboulēs upo tōn ioudaiōn mellonti anagesthai eis tēn surian egeneto gnōmē tou upostrephein dia makedonias 4suneipeto de autō achri tēs asias sōpatros beroiaios thessalonikeōn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tuchikos kai trophimos 5outoi proelthontes emenon ēmas en trōadi 6ēmeis de exepleusamen meta tas ēmeras tōn azumōn apo philippōn kai ēlthomen pros autous eis tēn trōada achris ēmerōn pente ou dietripsamen ēmeras epta

7en de tē mia tōn sabbatōn sunēgmenōn tōn mathētōn tou klasai arton o paulos dielegeto autois mellōn exienai tē epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou 8ēsan de lampades ikanai en tō uperōō ou ēsan sunēgmenoi 9kathēmenos de tis neanias onomati eutuchos epi tēs thuridos katapheromenos upnō bathei dialegomenou tou paulou epi pleion katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katō kai ērthē nekros 10katabas de o paulos epepesen autō kai sumperilabōn eipen mē thorubeisthe ē gar psuchē autou en autō estin 11anabas de kai klasas arton kai geusamenos eph ikanon te omilēsas achris augēs outōs exēlthen 12ēgagon de ton paida zōnta kai pareklēthēsan ou metriōs

13ēmeis de proelthontes epi to ploion anēchthēmen eis tēn asson ekeithen mellontes analambanein ton paulon outōs gar ēn diatetagmenos mellōn autos pezeuein 14ōs de sunebalen ēmin eis tēn asson analabontes auton ēlthomen eis mitulēnēn 15kakeithen apopleusantes tē epiousē katēntēsamen antikru chiou tē de etera parebalomen eis samon kai meinantes en trōgulliō tē echomenē ēlthomen eis milēton 16ekrinen gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton ēn autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

17apo de tēs milētou pempsas eis epheson metekalesato tous presbuterous tēs ekklēsias 18ōs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe apo prōtēs ēmeras aph ēs epebēn eis tēn asian pōs meth umōn ton panta chronon egenomēn 19douleuōn tō kuriō meta pasēs tapeinophrosunēs kai pollōn dakruōn kai peirasmōn tōn sumbantōn moi en tais epiboulais tōn ioudaiōn 20ōs ouden upesteilamēn tōn sumpherontōn tou mē anangeilai umin kai didaxai umas dēmosia kai kat oikous 21diamarturomenos ioudaiois te kai ellēsin tēn eis ton theon metanoian kai pistin tēn eis ton kurion ēmōn iēsoun christon 22kai nun idou egō dedemenos tō pneumati poreuomai eis ierousalēm ta en autē sunantēsonta moi mē eidōs 23plēn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai legon oti desma me kai thlipseis menousin 24all oudenos logon poioumai oude echō tēn psuchēn mou timian emautō ōs teleiōsai ton dromon mou meta charas kai tēn diakonian ēn elabon para tou kuriou iēsou diamarturasthai to euangelion tēs charitos tou theou

25kai nun idou egō oida oti ouketi opsesthe to prosōpon mou umeis pantes en ois diēlthon kērussōn tēn basileian tou theou 26dio marturomai umin en tē sēmeron ēmera oti katharos egō apo tou aimatos pantōn 27ou gar upesteilamēn tou mē anangeilai umin pasan tēn boulēn tou theou 28prosechete oun eautois kai panti tō poimniō en ō umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tēn ekklēsian tou theou ēn periepoiēsato dia tou idiou aimatos 29egō gar oida touto oti eiseleusontai meta tēn aphixin mou lukoi bareis eis umas mē pheidomenoi tou poimniou 30kai ex umōn autōn anastēsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathētas opisō autōn 31dio grēgoreite mnēmoneuontes oti trietian nukta kai ēmeran ouk epausamēn meta dakruōn nouthetōn ena ekaston 32kai tanun paratithemai umas adelphoi tō theō kai tō logō tēs charitos autou tō dunamenō epoikodomēsai kai dounai umin klēronomian en tois ēgiasmenois pasin 33arguriou ē chrusiou ē imatismou oudenos epethumēsa 34autoi de ginōskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou upēretēsan ai cheires autai 35panta upedeixa umin oti outōs kopiōntas dei antilambanesthai tōn asthenountōn mnēmoneuein te tōn logōn tou kuriou iēsou oti autos eipen makarion estin didonai mallon ē lambanein

36kai tauta eipōn theis ta gonata autou sun pasin autois prosēuxato 37ikanos de egeneto klauthmos pantōn kai epipesontes epi ton trachēlon tou paulou katephiloun auton 38odunōmenoi malista epi tō logō ō eirēkei oti ouketi mellousin to prosōpon autou theōrein proepempon de auton eis to ploion

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Acts 19
Top of Page
Top of Page