John 1:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]πάντα
panta
All thingsAdj-NNP
1223 [e]δι’
di’
throughPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
HimPPro-GM3S
1096 [e]ἐγένετο,
egeneto
came into being,V-AIM-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5565 [e]χωρὶς
chōris
withoutPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
HimPPro-GM3S
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
came into beingV-AIM-3S
3761 [e]οὐδὲ
oude
not evenAdv
1520 [e]ἕν
hen
one [thing]Adj-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-NNS
1096 [e]γέγονεν.
gegonen
has come into being.V-RIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Nestle 1904
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν

John 1:3 Hebrew Bible
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃

John 1:3 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being.

King James Bible
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

Holman Christian Standard Bible
All things were created through Him, and apart from Him not one thing was created that has been created.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

John 1:10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

John 5:17-19 But Jesus answered them, My Father works till now, and I work…

Genesis 1:1,26 In the beginning God created the heaven and the earth…

Psalm 33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of …

Psalm 102:25 Of old have you laid the foundation of the earth: and the heavens …

Isaiah 45:12,18 I have made the earth, and created man on it: I, even my hands, have …

Ephesians 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which …

Colossians 1:16,17 For by him were all things created, that are in heaven, and that …

Hebrews 1:2,3,10-12 Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed …

Hebrews 3:3,4 For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch …

Revelation 4:11 You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power: for …

Links
John 1:3John 1:3 NIVJohn 1:3 NLTJohn 1:3 ESVJohn 1:3 NASBJohn 1:3 KJVJohn 1:3 Bible AppsJohn 1:3 Biblia ParalelaJohn 1:3 Chinese BibleJohn 1:3 French BibleJohn 1:3 German BibleBible Hub
John 1:2
Top of Page
Top of Page