2 Corinthians 13:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thereforeDPro-ANS
3778 [e]ταῦτα
tauta
these things,DPro-ANP
548 [e]ἀπὼν
apōn
being absentV-PPA-NMS
1125 [e]γράφω,
graphō
I write,V-PIA-1S
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3918 [e]παρὼν
parōn
being present,V-PPA-NMS
3361 [e]μὴ
notAdv
664 [e]ἀποτόμως
apotomōs
with severityAdv
5530 [e]χρήσωμαι
chrēsōmai
I should treat [you],V-ASM-1S
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1849 [e]ἐξουσίαν
exousian
authorityN-AFS
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]Κύριος
Kyrios
LordN-NMS
1325 [e]ἔδωκέν
edōken
has givenV-AIA-3S
1473 [e]μοι
moi
me,PPro-D1S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3619 [e]οἰκοδομὴν
oikodomēn
building upN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
2506 [e]καθαίρεσιν.
kathairesin
tearing down.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Nestle 1904
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος, εἰς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν

2 Corinthians 13:10 Hebrew Bible
ובעבור זאת כתבתי את אלה בהיותי ברחוק למען אשר לא אצטרך בקרבי אליכם לדבר אתכם משפטים לפי הרשות אשר נתנה לי האדון לבנות ולא להרוס׃

2 Corinthians 13:10 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܟܬܒ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܬܝܬ ܩܫܝܐܝܬ ܐܤܥܘܪ ܐܝܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܗܒ ܠܝ ܡܪܝ ܠܒܢܝܢܟܘܢ ܘܠܐ ܠܤܘܚܦܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this reason I am writing these things while absent, so that when present I need not use severity, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down.

King James Bible
Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

Holman Christian Standard Bible
This is why I am writing these things while absent, that when I am there I will not use severity, in keeping with the authority the Lord gave me for building up and not for tearing down.
Treasury of Scripture Knowledge

I write.

2 Corinthians 2:3 And I wrote this same to you, lest, when I came, I should have sorrow …

2 Corinthians 10:2 But I beseech you, that I may not be bold when I am present with …

2 Corinthians 12:20,21 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, …

1 Corinthians 4:21 What will you? shall I come to you with a rod, or in love, and in …

lest. See on ver.

2 Corinthians 13:2,8 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time…

Titus 1:13 This witness is true. Why rebuke them sharply, that they may be sound …

according.

2 Corinthians 10:8 For though I should boast somewhat more of our authority, which the …

Links
2 Corinthians 13:102 Corinthians 13:10 NIV2 Corinthians 13:10 NLT2 Corinthians 13:10 ESV2 Corinthians 13:10 NASB2 Corinthians 13:10 KJV2 Corinthians 13:10 Bible Apps2 Corinthians 13:10 Biblia Paralela2 Corinthians 13:10 Chinese Bible2 Corinthians 13:10 French Bible2 Corinthians 13:10 German BibleBible Hub
2 Corinthians 13:9
Top of Page
Top of Page