Acts 20
Indonesian Terjemahan Lama

1Setelah berhenti riuh itu, maka Paulus pun memanggil murid-murid itu serta menasehatkan mereka itu, dan setelah ia meminta diri, lalu pergilah ia ke Makedonia. 2Apabila ia sudah menjajahi segala jajahan itu dan memberi orang-orang itu beberapa nasehat, langsunglah ia masuk ke tanah Gerika. 3Lepas tiga bulan ia di sana, diadakan oleh orang Yahudi suatu pakatan ke atasnya, tatkala ia hendak berlayar ke benua Syam. Lalu ditentukannya hendak kembali melalui Makedonia. 4Maka ia pun diiringkan sehingga sampai ke tanah Asia oleh Sopater bin Pirus orang Berea, dan Aristarkhus dan Sekundus orang-orang Tesalonika, dan Gayus orang Derbe, dan Timotius, dan Tikhikus dan Teropimus orang-orang Asia. 5Maka segala orang itu pun pergi dahulu menantikan kami di Teroas. 6Maka kami pun berlayarlah dari Pilipi kemudian daripada hari raya roti yang tiada beragi; maka di dalam lima hari tibalah kami di Teroas kepada mereka itu. Maka di situlah kami tinggal tujuh hari lamanya.

7Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu tatkala kami berhimpun memecahkan roti, bertuturlah Paulus dengan mereka itu sebab maksudnya hendak berlayar pada keesokan harinya sambil melanjutkan ucapannya sehingga sampai tengah malam. 8Adalah beberapa banyak pelita di dalam bilik yang di atas, di tempat kami berhimpun. 9Maka ada seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela sudah terlelap. Maka oleh sebab Paulus terlalu lama berkata-kata, lalu ia ditawan oleh lelapnya itu sehingga jatuh dari tingkat yang ketiga, kemudian orang pun mengangkat dia sudah mati. 10Maka Paulus pun turunlah, merebahkan diri kepadanya sambil mendekap dia, katanya, Janganlah kamu bergaduh, karena ada lagi nyawanya. 11Setelah ia naik balik ke atas dan memecahkan roti, lalu makanlah ia sambil bercakap-cakap lama sehingga sampai dini hari, baharulah ia berangkat. 12Maka orang pun membawa budak itu dengan hidup; maka sekaliannya beroleh penghiburan banyak.

13Maka kami pun naiklah dahulu ke kapal, lalu berlayar ke Asos, dengan maksud hendak menyambut Paulus di sana, karena demikianlah pesannya, sedang ia sendiri hendak berjalan kaki. 14Setelah ia berjumpa dengan kami di Asos, lalu kami menyambut dia, langsung pergi ke Mitilene. 15Maka berlayarlah kami dari sana, dan pada keesokan harinya kami bertentangan dengan pulau Khios; dan pada lusanya kami singgah di Samos, dan pada tulatnya tibalah kami di Miletus. 16Karena maksud Paulus akan berlayar melintas Epesus, supaya jangan berlambatan di tanah Asia sebab ia hendak bangat, kalau boleh ia tiba di Yeruzalem pada hari raya Pentakosta.

17Maka dari Miletus disuruhnya orang ke Epesus memanggil ketua-ketua sidang jemaat. 18Setelah datang orang itu kepadanya, maka berkatalah ia kepada mereka itu, Telah maklumlah kepada kamu daripada hari mula-mula aku memijak tanah Asia ini, bagaimana pergaulan aku dengan kamu senantiasa, 19sambil beribadat kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan air mata, serta dengan beberapa pencobaan daripada pakatan orang Yahudi yang berlaku atasku; 20maka daripada segala perkara yang berfaedah kepadamu suatu pun tiada aku sembunyikan, melainkan aku memberitakan kepadamu, serta mengajar kamu di hadapan orang banyak dan di dalam rumah-rumah, 21sambil menyaksikan kepada orang Yahudi dan orang Gerika dari hal berpaling kepada Allah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus. 22Sekarang ketahuilah: Aku ini terikat di dalam Roh pergi ke Yeruzalem, tiadalah aku ketahui apa yang akan berlaku ke atasku di situ, 23hanyalah Rohulkudus itu menyaksikan aku dari sebuah ke sebuah negeri, menyatakan bahwa pengikat dan sengsara menantikan aku. 24Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku, asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan, yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah.

25Sekarang ingatlah, aku ini ketahui bahwa kamu sekalian, yang sudah aku lewati dengan memberitakan kerajaan Allah itu, tiada akan memandang mukaku lagi. 26Oleh sebab itu pada hari ini aku menyatakan kepada kamu, bahwa aku lepas daripada darah sekalian orang. 27Karena tiada kusembunyikan apa-apa, melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. 28Ingatlah akan dirimu sendiri dan akan segenap kawan itu, yang di antaranya kamu ditetapkan menjadi gembala oleh Rohulkudus, akan menggembalakan sidang jemaat Allah, yang sudah ditebus-Nya dengan darah-Nya sendiri. 29Maka aku ini ketahui bahwa sepeninggal aku kelak masuk di antara kamu beberapa serigala yang ganas, yang tiada menyayangkan kawan itu; 30maka dari antara kamu sendiri pun akan berbangkit beberapa orang yang memberi pengajaran salah, menarik hati murid-murid itu mengikut dia. 31Sebab itu berjagalah, dan ingatlah bahwa tiga tahun lamanya siang malam tiadalah aku berhenti-henti, menasehatkan tiap-tiap orang dengan air mataku. 32Sekarang aku serahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya itu, yang berkuasa meneguhkan kamu serta mengaruniai kamu warisan bersama-sama dengan segala orang yang disucikan itu. 33Maka tiadalah aku tamak akan perak atau emas atau pakaian orang. 34Maka kamu sendiri pun mengetahui bahwa tanganku ini sudah berusaha mencukupkan nafakah aku dan orang-orang yang beserta dengan aku. 35Di dalam segala sesuatu sudah aku menunjukkan kamu teladan bagaimana yang patut kamu usahakan menolong orang yang lemah, dan mengingat perkataan Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan-Nya sendiri: Bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima.

36Setelah Paulus berkata demikian, bertelutlah ia sambil berdoa bersama-sama dengan mereka itu sekalian. 37Maka mereka itu pun menangislah tersedih-sedih, lalu memeluk leher Paulus sambil mencium dia, 38dengan teramat dukacitanya oleh sebab perkataan yang telah dikatakannya itu, bahwa mereka itu tiada akan memandang mukanya lagi. Lalu dihantarnya dia ke kapal.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Acts 19
Top of Page
Top of Page