1 Cronici 2
Romanian: Cornilescu
1Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceşti trei i s'au născut din fata lui Şua, Cananita. Er, întîiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l -a omorît. 4Tamar, nora lui Iuda, i -a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

5Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul. 6Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. 7-Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cînd a săvîrşit o fărădelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desăvîrşire. - 8Fiul lui Etan: Azaria.

9Fiii cari s'au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb). 10Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda. 11Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13Isai a născut pe Eliab, întîiul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Şimea, al treilea, 14pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea, 15pe Oţem, al şaselea, pe David, al şaptelea. 16Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei. 17Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

18Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba, şi cu Ieriot. Iată fiii pe cari i -a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon. 19Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i -a născut pe Hur. 20Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. -

21În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şasezeci de ani cînd a luat -o; ea i -a născut pe Segub. 22Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului. 23Gheşuriţii şi Sirienii le-au luat tîrgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile cari ţineau de el: şasezeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i -a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.

25Fiii lui Ierahmeel, întîiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întîiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia. 26Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. - 27Fiii lui Ram, întîiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. - 28Fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur. 29Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i -a născut pe Ahban şi Molid. 30Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii. 31Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai. 32Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza, -Aceştia sînt fiii lui Ierahmeel. - 34Şeşan n'a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob Egiptean numit Iarha. 35Şi Şeşan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i -a născut pe Atai. 36Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad; 37Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 40Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum; 41Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.

42Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întîiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron. 43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema. 44Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai. 45Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 46Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf. 48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana. 49Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa. 50Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întîiul născut al Efratei, şi tatăl lui Chiriat-Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriţii, Putiţii, Şumatiţii şi Mişraiţii; din aceste familii au ieşit Ţoreatiţii şi Eştaoliţii. 54Fiii lui Salma: Betleem şi Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, Ţoreiţii; 55şi familiile cărturarilor cari locuiau la Iaebeţ, Tireatiţii, Şimeatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sînt Cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page