1 Cronici 1
Romanian: Cornilescu
1Adam, Set, Enoş, 2Chenan, Mahalaleel, Iered, 3Enoh, Metuşelah, Lemec, 4Noe. Sem, Ham şi Iafet.

5Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 6Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. - 7Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.

8Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. - 9Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. -Fiii lui Raema: Seba şi Dedan. 10Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pămînt. -

11Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi, 12Patrusimi, Casluhimi, din cari au ieşit Filistenii şi Caftorimii. -

13Canaan a născut pe Sidon, întîiul lui născut, şi pe Het, 14şi pe Iebusiţi, Amoriţi, Ghirgasiţi, 15Heviţi, Archiţi, Siniţi, 16Arvadiţi, Ţemariţi, Hamatiţi.

17Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. - 18Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber. 19Lui Eber i s'au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentrucă pe vremea lui s'a împărţit pămîntul, iar numele fratelui său era Ioctan. 20Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah, 21pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, 22pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, 23pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan. Cei zece patriarhi dela Sem la Avraam.

24Sem, Arpacşad, Şelah, 25Eber, Peleg, Rehu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Avram, adică Avraam.

28Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael. 29Iată sămînţa lor: Nebaiot, întîiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 30Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sînt fiii lui Ismael. 32Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam.. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. -Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. - 33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. -Aceştia sînt toţi fiii Cheturei.

34Avraam a născut pe Isaac. -Fiii lui Isaac: Esau şi Israel. 35Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. - 36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna, şi Amalec. - 37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. 38Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer, şi Dişan. - 39Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. - 40Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. -Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. - 41Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. - 42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

43Iată împăraţii cari au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. -Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. - 44Bela a murit; şi în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. - 45Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor. - 46Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în cîmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. - 47Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. - 48Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Rîu. - 49Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. - 50Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. - 51Hadad a murit. 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sînt căpeteniile Edomului.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page