1 Chronicles 2
People, Places, Outline
Genealogy from Jacob to David

People
Abiah, Abigail, Abihail, Abijah, Abinadab, Abishai, Abishur, Achan, Achar, Achsa, Achsah, Ahban, Ahijah, Ahlai, Amasa, Amminadab, Appaim, Aram, Ardon, Asahel, Asher, Ashur, Atarah, Attai, Azariah, Azubah, Bathshua, Benjamin, Bezaleel, Boaz, Bunah, Calcol, Caleb, Carmi, Chelubai, Dan, Dara, Darda, David, Eker, Elasah, Eleasah, Eliab, Elishama, Ephah, Ephlal, Ephratah, Ephrath, Er, Eshtaolites, Eshtaulites, Ethan, Gad, Gazez, Gesham, Geshem, Hamul, Haran, Hareph, Haroeh, Hazi-hammana-hethites, Helez, Heman, Hemath, Hezron, Hur, Ishi, Issachar, Ithrites, Jabez, Jada, Jahdai, Jair, Jamin, Jarha, Jehu, Jekamiah, Jerahmeel, Jerioth, Jesher, Jesse, Jether, Jithrites, Joab, Jonathan, Joseph, Jotham, Kenites, Korah, Levi, Maacah, Maachah, Maaz, Machir, Manahathites, Manahethites, Maon, Menahethites, Mesha, Mishraites, Molid, Moza, Nadab, Nahshon, Naphtali, Nathan, Nethaneel, Netophathites, Obed, Onam, Onan, Oren, Ozem, Pelet, Peleth, Perez, Pharez, Puhites, Puthites, Raddai, Raham, Rechab, Regem, Rekem, Reuben, Salma, Salmon, Segub, Seled, Shaaph, Shallum, Shammai, Sheber, Shelah, Shema, Sheshan, Sheva, Shimea, Shimeathites, Shimma, Shobab, Shobal, Shua, Shumathites, Simeon, Sisamai, Sucathites, Suchathites, Tamar, Tappuah, Tirathites, Tireathites, Tirhanah, Uri, Zabad, Zareathites, Zaza, Zebulun, Zerah, Zereathites, Zeruiah, Zimri, Zorathites, Zoreathites, Zorites, Zur

Places
Aram, Edom, Geshur, Gilead, Hammath, Havvoth-jair, Jabez, Kenath

Outline
1. The sons of Israel.
3. The posterity of Judah by Tamar.
13. The children of Jesse.
18. The posterity of Caleb the son of Hezron.
21. Hezron's posterity by the daughter of Machir.
25. Jerahmeel's posterity.
34. Sheshan's posterity.
42. Another branch of Caleb's posterity.
50. The posterity of Caleb the son of Hur.
Links
Interlinear BibleBible CommentariesBible LexiconTopical BibleBible SummaryBible OutlineBible TimelineChildren's BibleBible Hub Homepage
1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page