Romans 9
Hebrew Bible OT and NT

1אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃ 2כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃ 3כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃ 4אשר הם בני ישראל ויש להם משפט הבנים והכבוד והבריתות ומתן התורה והעבודה וההבטחות׃ 5ולהם האבות ואשר מהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אל על הכל מברך לעולמים אמן׃

6אבל לא כאלו נפל דבר אלהים ארצה כי לא כל אשר הם מישראל גם ישראל המה׃ 7ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃ 8כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע׃ 9כי דבר הבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן׃ 10ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו׃ 11כי בטרם ילדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקרא׃ 12נאמר לה כי רב יעבד צעיר׃ 13ככתוב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי׃

14אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃ 15כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃ 16ועל כן אין הדבר לא ביד הרצה ולא ביד הרץ כי אם ביד האלהים המרחם׃ 17כי כן הכתוב אמר לפרעה בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ׃ 18ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃

19וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב׃ 20אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃ 21אם אין רשות ליצר על החמר לעשות מגלם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון׃ 22ומה אפוא אם האלהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל ארך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון׃ 23להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃ 24והם אנחנו אשר קראם לא מן היהודים בלבד כי אף מן הגוים׃

25כדברו בהושע אקרא ללא עמי עמי וללא רחמה רחמה׃

26והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃

27וישעיהו צוח על ישראל כי אם יהיה מספר בני ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה׃ 28כי כלה ונחרצה אדני עשה בקרב הארץ׃

29וכאשר אמר ישעיהו לפנים לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו׃

30ועתה מה נאמר הגוים אשר לא רדפו אחרי הצדקה השיגו את הצדקה היא הצדקה אשר מתוך האמונה׃ 31וישראל בבקשו אחרי תורת צדקה לתורת הצדקה לא הגיע׃ 32ועל מה יען אשר לא מאמונה דרשוה כי אם ממעשים כי התנגפו באבן נגף׃

33ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 8
Top of Page
Top of Page