Romans 8
Hebrew Bible OT and NT

1על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃ 2כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃ 3כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃ 4למען תמלא חקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃ 5כי אשר המה לבשר בעניני הבשר יחשבו ואשר לרוח בעניני הרוח יחשבו׃ 6כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃ 7יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃ 8ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃

9ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃ 10ואם המשיח בקרבכם אז הגוף מת הוא בדבר החטא והרוח חיים הוא בדבר הצדקה׃ 11ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃

12לכן אחי חיבים אנחנו לא לבשר לחיות לפי הבשר׃ 13כי אם תחיו לפי הבשר מות תמתון ואם על ידי הרוח תמותתו את מעללי הבשר חיה תחיו׃ 14כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃ 15כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃ 16והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃ 17ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃

18כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃ 19כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים׃ 20כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃ 21אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃ 22כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃ 23ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃ 24כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה׃ 25אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃

26וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃ 27והחקר לבבות יודע את אשר יחשב הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים׃

28והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃ 29כי את אשר ידעם מקדם אתם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים׃ 30ואת אשר יעדם מקדם אתם גם קרא ואת אשר קראם אתם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אתם גם פאר׃

31ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃ 32אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃ 33מי יענה בבחירי אלהים הן אלהים הוא המצדיק׃ 34ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃

35מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

36ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃

37אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃ 38ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃ 39לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 7
Top of Page
Top of Page