משלי 26
Hebrew Bible OT and NT

1כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד׃

2כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא׃

3שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים׃

4אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃

5ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו׃

6מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל׃

7דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים׃

8כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד׃

9חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים׃

10רב מחולל כל ושכר כסיל ושכר עברים׃

11ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו׃

12ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃

13אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות׃

14הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו׃

15טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו׃

16חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם׃

17מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו׃

18כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃

19כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני׃

20באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃

21פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב׃

22דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

23כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע׃

24בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃

25כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃

26תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃

27כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

28לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 25
Top of Page
Top of Page