משלי 27
Hebrew Bible OT and NT

1אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום׃

2יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך׃

3כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

4אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃

5טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

6נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

7נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק׃

8כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו׃

9שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃

10רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

11חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃

12ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

13קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

14מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃

15דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה׃

16צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא׃

17ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

18נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃

19כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃

20שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃

21מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו׃

22אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו׃

23ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃

24כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃

25גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃

26כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃

27ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 26
Top of Page
Top of Page