משלי 25
Hebrew Bible OT and NT

1גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃

2כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

3שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

4הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

5הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃

6אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃

7כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

8אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

9ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃

10פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

11תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃

12נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃

13כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃

14נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר׃

15בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃

16דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו׃

17הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך׃

18מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

19שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

20מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע׃

21אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃

22כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך׃

23רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

24טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

25מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

26מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע׃

27אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד׃

28עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 24
Top of Page
Top of Page