Matthew 7
Hebrew Bible OT and NT

1אל תשפטו למען לא תשפטו׃ 2כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃ 3ולמה זה אתה ראה את הקסם בעין אחיך ואת הקורה אשר בעינך לא תביט׃ 4ואיך תאמר אל אחיך הניחה לי ואסירה את הקסם מעינך והנה הקורה בעינך׃ 5החנף הסר בראשונה את הקורה מעינך ואחרי כן ראה תראה להסיר את הקסם מעין אחיך׃

6אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם׃

7שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃ 8כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃ 9ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן׃ 10וכי ישאל ממנו דג היתן לו נחש׃ 11הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃

12לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

13באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבאו בו׃ 14ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומעטים הם אשר ימצאוהו׃

15השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה׃ 16הכר תכירו אותם בפריהם היאספו ענבים מן הקצים או תאנים מן הברקנים׃ 17כן כל עץ טוב עשה פרי טוב והמשחת עשה פרי רע׃ 18עץ טוב לא יוכל עשות פרי רע ועץ משחת לא יעשה פרי טוב׃ 19וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃ 20לכן בפרים תכירו אותם׃

21לא כל האמר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העשה רצון אבי שבשמים׃ 22והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות׃ 23אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי האון׃

24לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃ 25וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃ 26וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול׃ 27וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃

28ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה וישתומם המון העם על תורתו׃ 29כי היה מלמד אותם כבעל גבורה ולא כסופרים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 6
Top of Page
Top of Page