Matthew 6
Hebrew Bible OT and NT

1השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים׃

2לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃ 3ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך׃ 4למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

5וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃ 6ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

7ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃ 8ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃

9לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃

10תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃

11את לחם חקנו תן לנו היום׃

12וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃

13ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃ 14כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃ 15ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם׃

16וכי תצומו אל תהיו זעפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃ 17ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך׃ 18למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

19אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃ 20אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃ 21כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃

22נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃ 23ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך׃

24לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃

25על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃ 26הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃ 27ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃ 28וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות׃ 29ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃ 30ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃ 31לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃ 32כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃ 33אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃

34לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 5
Top of Page
Top of Page