איוב 33
Hebrew Bible OT and NT

1ואולם שמע נא איוב מלי וכל דברי האזינה׃

2הנה נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

3ישר לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו׃

4רוח אל עשתני ונשמת שדי תחיני׃

5אם תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה׃

6הן אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם אני׃

7הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא יכבד׃

8אך אמרת באזני וקול מלין אשמע׃

9זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי׃

10הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו׃

11ישם בסד רגלי ישמר כל ארחתי׃

12הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש׃

13מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃

14כי באחת ידבר אל ובשתים לא ישורנה׃

15בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב׃

16אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם׃

17להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה׃

18יחשך נפשו מני שחת וחיתו מעבר בשלח׃

19והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן׃

20וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃

21יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃

22ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃

23אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃

24ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃

25רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃

26יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃

27ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃

28פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃

29הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר׃

30להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃

31הקשב איוב שמע לי החרש ואנכי אדבר׃

32אם יש מלין השיבני דבר כי חפצתי צדקך׃

33אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 32
Top of Page
Top of Page