James 4
Hebrew Bible OT and NT

1מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃ 2אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃ 3הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃ 4הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃ 5או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃ 6וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

7לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃ 8קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃ 9התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃ 10הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

11אחי אל תחרפו איש את רעהו המחרף את רעהו ודן את אחיו הוא מחרף את התורה ודן את התורה ואם תדין את התורה אינך עשה התורה כי אם שפטה׃ 12אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃

13הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃ 14ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃ 15תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃ 16עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃ 17לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

James 3
Top of Page
Top of Page