James 3
Hebrew Bible OT and NT

1אחי אל יהיו רבים מכם למורים באשר ידעתם כי בזאת נכביד עלינו את הדין׃ 2כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃ 3הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם׃ 4והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר׃ 5ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃ 6כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃ 7כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃ 8אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃ 9בה נברך את האלהים אבינו ובה נקלל את האנשים העשוים בצלם אלהים׃ 10מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃ 11היביע המעין מתוקים ומרים ממוצא אחד׃ 12אחי היוכל עץ התאנה להוציא זיתים או התוכל הגפן להוציא תאנים כן גם מעין אחד לא יוכל נבע מים מלוחים ומתוקים׃

13מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃ 14ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃ 15אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃ 16כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃ 17אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃ 18ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

James 2
Top of Page
Top of Page