James 2
Hebrew Bible OT and NT

1אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד׃ 2כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃ 3ופניתם אל הלבוש לבשי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמד שם או שב פה מתחת להדם רגלי׃ 4הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות׃ 5שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃ 6ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃ 7הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם׃

8הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃ 9אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃ 10כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃ 11כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃ 12כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃ 13כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃

14אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו׃ 15אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃ 16ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃ 17ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃

18אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני׃ 19אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃ 20ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃ 21אברהם אבינו הלא במעשיו נצדק בהעלתו את יצחק בנו על המזבח׃ 22הנך ראה כי היתה האמונה עזרת למעשיו ומתוך המעשים השלמה האמונה׃ 23וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃ 24הנכם ראים כי במעשים יצדק האיש ולא באמונה לבדה׃ 25וכן גם רחב הזונה הלא נצדקה במעשים באספה את המלאכים אל ביתה ותשלחם בדרך אחר׃ 26כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

James 1
Top of Page
Top of Page