James 1
Hebrew Bible OT and NT

1יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים׃

2אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃ 3בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃ 4והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר׃

5ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃ 6רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃ 7והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃ 8איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃

9אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃ 10והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃ 11כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃

12אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

13אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃ 14כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃ 15ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃ 16אל תתעו אחי אהובי׃ 17כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃ 18הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃

19על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃ 20כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים׃ 21לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃ 22והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃ 23כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃ 24כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃ 25אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃

26איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃ 27זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 13
Top of Page
Top of Page