Hebrews 13
Hebrew Bible OT and NT

1אהבת האחים תעמד׃ 2הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃ 3זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃ 4האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃

5רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

6על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

7זכרו את מנהיגיכם אשר הגידו לכם את דבר האלהים בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם׃ 8ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃ 9אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃ 10יש לנו מזבח אשר אינם רשאים לאכל מעליו משרתי המשכן׃ 11כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה׃ 12בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃ 13לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו׃ 14כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים׃

15לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃ 16ואל תשכחו לגמל חסד ולתת לאביונים כי זבחים כאלה יערבו לאלהים׃

17שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם׃

18התפללו בעדנו כי ידענו אשר שלמה מחשבתנו ונחפץ ללכת דרך ישרה בכל׃ 19ובחזקה אבקש מכם לעשות זאת למען אושב אליכם במהרה׃

20ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃ 21הוא ישלימכם בכל מעשה טוב לעשות רצונו בפעלו בכם את הרצוי לפניו ביד ישוע המשיח אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

22ואבקש מכם אחי שאו נא דבר התוכחה כי כתבתי אליכם בקצרה׃ 23ודעו כי טימותיוס אחינו יצא מבית האסורים והיה אם יבא במהרה אראה אתו את פניכם׃ 24שאלו לשלום כל מנהיגיכם ולשלום כל הקדשים בני ארץ איטליא שאלים לשלומכם׃

25החסד עם כלכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 12
Top of Page
Top of Page