James 5
Hebrew Bible OT and NT

1הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃ 2עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃ 3זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃ 4הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃ 5התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃ 6הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃

7לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃ 8כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃ 9אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃ 10אחי הנביאים אשר דברו בשם יהוה הם יהיו לכם למופת העני והתוחלת׃ 11הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃

12וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃

13כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃ 14איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃ 15ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃ 16התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃ 17אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃ 18וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃

19אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו׃ 20ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

James 4
Top of Page
Top of Page