1 Peter 1
Hebrew Bible OT and NT

1פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃ 2הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

3ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃ 4לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃ 5הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃ 6אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃ 7למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃ 8אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃ 9בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

10את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃ 11בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃ 12ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם׃

13לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃ 14כבני משמעת אל תתנהגו בתאות אשר התאויתם בעוד היותכם בבלי דעת׃ 15כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃ 16כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃

17ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃ 18מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃ 19כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃ 20הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃ 21המאמינים על פיו באלהים אשר הקים אתו מעם המתים ויתן לו כבוד למען היות אמונתכם גם תקוה לאלהים׃

22זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃ 23כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

24כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

25ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

James 5
Top of Page
Top of Page