ישעה 63
Hebrew Bible OT and NT

1מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃

2מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת׃

3פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי׃

4כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה׃

5ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני׃

6ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם׃

7חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרב חסדיו׃

8ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע׃

9בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם׃

10והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם׃

11ויזכר ימי עולם משה עמו איה המעלם מים את רעי צאנו איה השם בקרבו את רוח קדשו׃

12מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם׃

13מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשלו׃

14כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת׃

15הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃

16כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך׃

17למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך׃

18למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך׃

19היינו מעולם לא משלת בם לא נקרא שמך עליהם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 62
Top of Page
Top of Page