ישעה 28
Hebrew Bible OT and NT

1הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין׃

2הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד׃

3ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים׃

4והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה׃

5ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו׃

6ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה׃

7וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה׃

8כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום׃

9את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים׃

10כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם׃

11כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה׃

12אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע׃

13והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו׃

14לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם׃

15כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט שוטף כי עבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו׃

16לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃

17ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו׃

18וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס׃

19מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה׃

20כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס׃

21כי כהר פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו׃

22ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על כל הארץ׃

23האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי׃

24הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו׃

25הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו׃

26ויסרו למשפט אלהיו יורנו׃

27כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט׃

28לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו׃

29גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 27
Top of Page
Top of Page