בראשית 18
Hebrew Bible OT and NT

1וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום׃ 2וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה׃ 3ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך׃ 4יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ׃ 5ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת׃ 6וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות׃ 7ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו׃ 8ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃

9ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׃ 10ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃ 11ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃ 12ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃ 13ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃ 14היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃ 15ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃

16ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם׃ 17ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה׃ 18ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃ 19כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃ 20ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃ 21ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃

22ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה׃ 23ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע׃ 24אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה׃ 25חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃ 26ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם׃ 27ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃ 28אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה׃ 29ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים׃ 30ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים׃ 31ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים׃ 32ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה׃ 33וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 17
Top of Page
Top of Page