בראשית 17
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃

2ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד׃

3ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃

4אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃

5ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך׃

6והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו׃ 7והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃ 8ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃

9ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם׃ 10זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃ 11ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם׃ 12ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃ 13המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם׃ 14וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר׃

15ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה׃ 16וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו׃ 17ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃ 18ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך׃ 19ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃ 20ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃ 21ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃ 22ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם׃

23ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃ 24ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו׃ 25וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו׃ 26בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו׃ 27וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 16
Top of Page
Top of Page