בראשית 15
Hebrew Bible OT and NT

1אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃

2ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר׃ 3ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי׃ 4והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך׃ 5ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃ 6והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה׃ 7ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה׃

8ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה׃ 9ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל׃ 10ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר׃ 11וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם׃

12ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו׃ 13ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃ 14וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול׃ 15ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃ 16ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה׃

17ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה׃

18ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת׃

19את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני׃ 20ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים׃ 21ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 14
Top of Page
Top of Page