בראשית 14
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים׃ 2עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער׃ 3כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח׃ 4שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו׃ 5ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים׃ 6ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר׃ 7וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר׃ 8ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים׃ 9את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה׃

10ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו׃ 11ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו׃ 12ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם׃

13ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם׃ 14וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן׃ 15ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק׃ 16וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם׃

17ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך׃ 18ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון׃

19ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ׃

20וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל׃

21ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך׃ 22ויאמר אברם אל מלך סדם הרימתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ׃ 23אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם׃ 24בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 13
Top of Page
Top of Page