בראשית 13
Hebrew Bible OT and NT

1ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה׃

2ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב׃ 3וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי׃ 4אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה׃ 5וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים׃ 6ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו׃ 7ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ׃

8ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו׃ 9הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה׃

10וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער׃ 11ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו׃ 12אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם׃ 13ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד׃

14ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה׃ 15כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם׃ 16ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה׃ 17קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה׃ 18ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 12
Top of Page
Top of Page