דברים 14
Hebrew Bible OT and NT

1בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃ 2כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃

3לא תאכל כל תועבה׃ 4זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃ 5איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃ 6וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃ 7אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃ 8ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃

9את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃ 10וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃

11כל צפור טהרה תאכלו׃ 12וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃ 13והראה ואת האיה והדיה למינה׃ 14ואת כל ערב למינו׃ 15ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃ 16את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃ 17והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃ 18והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃ 19וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃ 20כל עוף טהור תאכלו׃

21לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃

22עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה׃ 23ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים׃ 24וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך׃ 25ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃ 26ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך׃ 27והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך׃

28מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך׃ 29ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 13
Top of Page
Top of Page