1 Timothy 5
Hebrew Bible OT and NT

1אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃ 2את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃

3כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃ 4וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃ 5אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃ 6אך המענגה מתה היא בחייה׃ 7וזאת תצוה למען תהיינה בלא דפי׃ 8אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

9אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃ 10ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃ 11אבל האלמנות הצעירות אל תקבל כי בהטות יצרן את לבן מן המשיח חשקות הן להיות לאיש׃ 12ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה׃ 13ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃ 14על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃ 15כי יש מהן אשר כבר סרו אחרי השטן׃ 16בן אמונה או בת אמונה שיש להם אלמנות יעזרו אתן ולא תהיינה למשא על הקהל כדי שיוכל להספיק לאלה אשר הנה אלמנות באמת׃

17הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃ 18כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃ 19אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃ 20את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃

21הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃ 22אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃

23אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃

24יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃ 25וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page