1 Timothy 4
Hebrew Bible OT and NT

1אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃ 2דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃ 3אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃ 4כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃ 5כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

6אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃ 7אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃ 8כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃ 9נאמן הדבר הזה וראוי על כל להתקבל׃ 10כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃

11את זאת תצוה ותלמד׃ 12אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃ 13והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃ 14ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃ 15לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃ 16שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page