1 Timothy 3
Hebrew Bible OT and NT

1אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב׃ 2ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃ 3כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃ 4ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃ 5כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃ 6ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃ 7והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃

8וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃ 9כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה׃ 10וגם אלה יבחנו בראשונה ואחר כן ישמשו אם אין בהם דפי׃ 11וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃ 12השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃ 13כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע׃

14זאת אני כתב אליך ואקוה לבא אליך במהרה׃ 15ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃

16ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page