1 Timothy 2
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃ 2בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃ 3כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃ 4אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃ 5כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃ 6אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃ 7אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃

8לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃

9וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃ 10אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃ 11האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃ 12ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃ 13כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃ 14ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה׃ 15אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page