1 Timothy 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃

2אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃

3הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃ 4ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃ 5כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃ 6יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃ 7בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃

8אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃ 9בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃ 10וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃ 11כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃

12והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו׃ 13אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃ 14ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃ 15נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃ 16ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃ 17ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃

18את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃ 19לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם׃ 20ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page