2 Thessalonians 3
Hebrew Bible OT and NT

1ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃ 2ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃ 3אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃ 4ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃ 5והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

6והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃ 7הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃ 8גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃ 9לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃ 10כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃ 11כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃ 12ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃ 13ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃

14ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃ 15אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃

16והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃

17יהי האדון עם כלכם׃ 18שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב׃ [ (II Thessalonians 3:19) חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃ ]

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page