2 Thessalonians 2
Hebrew Bible OT and NT

1והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו׃ 2אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃ 3אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃ 4המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃ 5הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם׃ 6ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו׃ 7כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃ 8ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃ 9את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃ 10ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃ 11ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃ 12למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃

13אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃ 14לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח׃ 15לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃

16והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃ 17הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page