דברי הימים א 11
Hebrew Bible OT and NT

1ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו׃ 2גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃ 3ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל׃

4וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ׃ 5ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד׃ 6ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש׃ 7וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד׃ 8ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר׃ 9וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו׃

10ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל׃ 11ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת׃

12ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים׃ 13הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃ 14ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃

15וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃ 16ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם׃ 17ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער׃ 18ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה׃ 19ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃

20ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה׃ 21מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא׃

22בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג׃ 23והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃ 24אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים׃ 25מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלושה לא בא וישימהו דויד על משמעתו׃

26וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם׃ 27שמות ההרורי חלץ הפלוני׃ 28עירא בן עקש התקועי אביעזר הענתותי׃ 29סבכי החשתי עילי האחוחי׃ 30מהרי הנטפתי חלד בן בענה הנטופתי׃ 31איתי בן ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני׃ 32חורי מנחלי געש אביאל הערבתי׃ 33עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני׃ 34בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי׃ 35אחיאם בן שכר ההררי אליפל בן אור׃ 36חפר המכרתי אחיה הפלני׃ 37חצרו הכרמלי נערי בן אזבי׃ 38יואל אחי נתן מבחר בן הגרי׃ 39צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה׃ 40עירא היתרי גרב היתרי׃ 41אוריה החתי זבד בן אחלי׃ 42עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים׃ 43חנן בן מעכה ויושפט המתני׃ 44עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי׃ 45ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי׃ 46אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי׃ 47אליאל ועובד ויעשיאל המצביה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page