דברי הימים א 10
Hebrew Bible OT and NT

1ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע׃ 2וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃ 3ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים׃ 4ויאמר שאול אל נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים האלה והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃ 5וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על החרב וימת׃ 6וימת שאול ושלשת בניו וכל ביתו יחדו מתו׃

7ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם׃

8ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע׃ 9ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם׃ 10וישימו את כליו בית אלהיהם ואת גלגלתו תקעו בית דגון׃

11וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול׃ 12ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים׃

13וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על דבר יהוה אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש׃ 14ולא דרש ביהוה וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 9
Top of Page
Top of Page