דברי הימים א 9
Hebrew Bible OT and NT

1וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם׃

2והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים׃ 3ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן ומן בני אפרים ומנשה׃ 4עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן בני פרץ בן יהודה׃ 5ומן השילוני עשיה הבכור ובניו׃ 6ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים׃ 7ומן בני בנימן סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה׃ 8ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה׃ 9ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם׃

10ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין׃ 11ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים׃ 12ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר׃ 13ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים׃

14ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי׃ 15ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף׃ 16ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

17והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש׃ 18ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי׃ 19ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא׃ 20ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו׃ 21זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד׃ 22כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם׃ 23והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות׃ 24לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה׃ 25ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה׃ 26כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃ 27וסביבות בית האלהים ילינו כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר׃

28ומהם על כלי העבודה כי במספר יביאום ובמספר יוציאום׃ 29ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃ 30ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים׃ 31ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃ 32ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת׃

33ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי יומם ולילה עליהם במלאכה׃ 34אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃

35ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל ושם אשתו מעכה׃ 36ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃ 37וגדור ואחיו וזכריה ומקלות׃ 38ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם׃ 39ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל׃ 40ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה׃ 41ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃ 42ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא׃ 43ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו׃ 44ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page