דברי הימים א 8
Hebrew Bible OT and NT

1ובנימן הוליד את בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי׃ 2נוחה הרביעי ורפא החמישי׃ 3ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד׃ 4ואבישוע ונעמן ואחוח׃ 5וגרא ושפופן וחורם׃ 6ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל מנחת׃ 7ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את עזא ואת אחיחד׃ 8ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתם חושים ואת בערא נשיו׃ 9ויולד מן חדש אשתו את יובב ואת צביא ואת מישא ואת מלכם׃ 10ואת יעוץ ואת שכיה ואת מרמה אלה בניו ראשי אבות׃ 11ומחשים הוליד את אביטוב ואת אלפעל׃ 12ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את אונו ואת לד ובנתיה׃ 13וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את יושבי גת׃ 14ואחיו ששק וירמות׃ 15וזבדיה וערד ועדר׃ 16ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה׃ 17וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר׃ 18וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל׃ 19ויקים וזכרי וזבדי׃ 20ואליעני וצלתי ואליאל׃ 21ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי׃ 22וישפן ועבר ואליאל׃ 23ועבדון וזכרי וחנן׃ 24וחנניה ועילם וענתתיה׃ 25ויפדיה ופניאל בני ששק׃ 26ושמשרי ושחריה ועתליה׃ 27ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם׃ 28אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃

29ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה׃ 30ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב׃ 31וגדור ואחיו וזכר׃ 32ומקלות הוליד את שמאה ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם׃

33ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל׃ 34ובן יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את מיכה׃ 35ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז׃ 36ואחז הוליד את יהועדה ויהועדה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא׃ 37ומוצא הוליד את בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו׃ 38ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל׃ 39ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי׃ 40ויהיו בני אולם אנשים גברי חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל אלה מבני בנימן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page