דברי הימים א 12
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה׃ 2נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן׃ 3הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי׃ 4וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי׃ 5אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי׃ 6אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים׃ 7ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור׃

8ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר׃ 9עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי׃ 10משמנה הרביעי ירמיה החמשי׃ 11עתי הששי אליאל השבעי׃ 12יוחנן השמיני אלזבד התשיעי׃ 13ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר׃ 14אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף׃ 15אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב׃

16ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד׃ 17ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח׃

18ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃

19וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול׃ 20בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה׃ 21והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא׃ 22כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו עד למחנה גדול כמחנה אלהים׃

23ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה׃ 24בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא׃ 25מן בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה׃ 26מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות׃ 27ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות׃ 28וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים׃ 29ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול׃ 30ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם׃ 31ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד׃ 32ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם׃ 33מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא לב ולב׃ 34ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף׃ 35ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות׃ 36ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף׃ 37ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף׃

38כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דויד׃ 39ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי הכינו להם אחיהם׃ 40וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 11
Top of Page
Top of Page