Pirmoji Kronikø knyga 2
Lithuanian
1Izraelio sūnūs: Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas, Zabulonas, 2Danas, Juozapas, Benjaminas, Neftalis, Gadas ir Ašeras.

3Judo sūnūs: Eras, Onanas ir Šela; tie trys buvo kanaanietės Šūvos vaikai. Judo pirmagimis Eras buvo nedoras Viešpaties akyse, todėl Viešpats siuntė jam mirtį. 4Su savo marčia Tamara Judas turėjo Perecą ir Zerachą. Iš viso buvo penki Judo sūnūs.

5Pereco sūnūs: Esromas ir Hamulas. 6Zeracho sūnūs: Zimris, Etanas, Hemanas, Kalkolas ir Dara, iš viso penki. 7Karmio sūnus Achanas užtraukė nelaimę Izraeliui, nes jis pavogė, kas buvo skirta sunaikinti. 8Etano sūnus buvo Azarija.

9Esromo sūnūs: Jerachmeelis, Aramas ir Kelubajas. 10Aramas buvo Aminadabo tėvas; Aminadabas buvo Judo kunigaikščio Naasono tėvas. 11Naasonas buvo Salmono tėvas, Salmonas­Boozo tėvas, 12Boozas­Jobedo tėvas, o Jobedas­ Jesės tėvas. 13Jesės sūnūs: pirmagimis­Eliabas, antras­Abinadabas, trečias­ Šima, 14ketvirtas­Netanelis, penktas­ Radajas, 15šeštas­Ocemas, septintas­Dovydas. 16Jų seserys: Ceruja ir Abigailė. Cerujos sūnūs: Abšajas, Joabas ir Asaelis­trys. 17Abigailės sūnus­Amasa, jo tėvas buvo izmaelitas Jeteras.

18Esromo sūnaus Kalebo sūnūs iš jo žmonų Azubos ir Jerijotos buvo Ješeras, Šobabas ir Ardonas. 19Azubai mirus, Kalebas vedė Efratą, kuri pagimdė sūnų Hūrą. 20Hūras buvo Ūrio tėvas, o Ūris­ Becalelio tėvas.

21Vėliau Esromas, būdamas šešiasdešimties metų amžiaus, vedė Gileado tėvo Machyro dukterį; ji jam pagimdė Segubą. 22Segubas buvo tėvas Jayro, kuriam priklausė dvidešimt trys miestai Gileado krašte. 23Gešūras ir Aramas paėmė iš Jayro Kenato miestus ir jų kaimus­šešiasdešimt vietovių. Tie visi buvo Gileado tėvo Machyro palikuonys. 24Esromui mirus Kalebo Efratoje, jo žmona Abija pagimdė nuo jo Tekojos tėvą Ašhūrą.

25Esromo pirmagimio Jerachmelio sūnūs buvo pirmagimis Ramas, kiti­Būna, Orenas, Ocemas ir Ahija. 26Jerachmelis dar turėjo kitą žmoną, kuri buvo vardu Atara; ji buvo Onamo motina. 27Jerachmelio pirmagimio Ramo sūnūs buvo Maacas, Jaminas ir Ekeras. 28Onamo sūnūs­Šamajas ir Jada, o Šamajo sūnūs­Nadabas ir Abišūras. 29Abišūro žmona buvo vardu Abihailė; ji pagimdė Achbaną ir Molidą. 30Nadabo sūnūs: Seledas ir Apaimas. Seledas mirė bevaikis. 31Apajimo sūnus­Išis; Išio sūnus­Šešanas; Šešanui gimė Achlajas. 32Jada, Šamajo brolis, turėjo sūnus Jeterą ir Jehonataną. Jeteras mirė bevaikis. 33Jehonatano sūnūs: Peletas ir Zaza. Šitie buvo Jerachmelio palikuonys. 34Šešanas neturėjo sūnų, tik dukteris. Šešanas turėjo egiptietį vergą, vardu Jarha. 35Šešanas atidavė savo dukterį Jarhai į žmonas, o ji jam pagimdė Atają. 36Atajas buvo Natano tėvas, Natanas­Zabado tėvas, 37Zabadas­Eflalio tėvas, Eflalas­Jobedo tėvas, 38Jobedas­Jehuvo tėvas, Jehuvas­Azarijo tėvas, 39Azarija­Heleco tėvas, Helecas­Eleasos tėvas, 40Eleasa­Sismajo tėvas, Sismajas­Šalumo tėvas, 41Šalumas­Jekamijos tėvas, o Jekamija­Elišamos tėvas.

42Jerachmelio brolio Kalebo pirmagimis sūnus Meša buvo Zifo tėvas, o Marešos sūnus buvo Hebronas. 43Hebrono sūnūs: Korachas, Tapuachas, Rekemas ir Šema. 44Šema buvo Rahamo tėvas, o Rahamas­Jorkoamo. Rekemas buvo Šamajo tėvas. 45Šamajo sūnus buvo Maonas, o Maonas buvo Bet Cūro tėvas. 46Efa, Kalebo sugulovė, pagimdė Haraną, Mocą ir Gazezą, ir Haranui gimė Gazezas. 47Jahdojo sūnūs: Regemas, Joatamas, Gešanas, Peletas, Efa ir Šaafas. 48Kalebo sugulovė Maaka pagimdė Šeberą ir Tirhaną. 49Ji dar pagimdė Safą, Madmanos tėvą, ir Ševą, Machbenos ir Gibėjos tėvą. Kalebo duktė buvo Achsa. 50Šitie buvo Kalebo palikuonys. Efratos pirmagimio Hūro sūnūs: Šobalas­Kirjat Jearimo tėvas, 51Salma­Betliejaus tėvas, Harefas­Bet Gaderio tėvas. 52Šobalas turėjo sūnų Haroję, ir pusė manahatiečių buvo kilę iš jo. 53Kirjat Jearimo šeimos­itrai, putai, šumatai ir mišrai; iš šitų kilo coriečiai ir eštaoliečiai. 54Salmos palikuonys: Betliejus, netofiečiai, Atarotas, Joabo namai, pusė manahatiečių ir coriečiai. 55Raštininkų šeimos, kurios gyveno Jabece: tiratai, šimatai ir suchatai; jie yra kainitai, kilę iš Hamato, Rechabo namų tėvo.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page