Pirmoji Kronikø knyga 1
Lithuanian
1Adomas, Setas, Enas, 2Kainamas, Maleleelis, Jaretas, 3Henochas, Matūzalis, Lamechas, 4Nojus, Semas, Chamas ir Jafetas.

5Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. 6Gomero sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarmas. 7Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.

8Chamo sūnūs: Kušas, Micraimas, Putas ir Kanaanas. 9Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, Ramair Sabtecha. Ramo sūnūs: Šeba ir Dedanas. 10Kušas buvo tėvas Nimrodo, kuris tapo galingas žemėje.

11Mizraimas buvo Ludo, Anamimo, Lehabo, Naftoacho, 12Patroso, Kasluho, iš kurių kilo filistinai, ir Kaftoro tėvas.

13Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas, Hetas, 14jebusiečiai, amoritai, girgašai, 15hivai, arkai, sinai, 16arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai.

17Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Aramas, Ludas, Ucas, Hulas, Geteras ir Mešechas. 18Arfaksadas buvo Salos tėvas, o Sala buvo Ebero tėvas. 19Eberas turėjo du sūnus: vienas buvo vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, o jo brolis buvo vardu Joktanas. 20Joktanas buvo Almodado, Šelefo, Hazarmaveto, Jeracho, 21Hadoramo, Uzalio, Diklo, 22Obalio, Abimaelio, Šebo, 23Ofyro, Havilos ir Jobabo tėvas; tie visi buvo Joktano sūnūs.

24Semas, Arfaksadas, Sala, 25Eberas, Falekas, Ragaujas, 26Seruchas, Nachoras, Tara, 27Abramas, jis taip pat Abraomas.

28Abraomo sūnūs: Izaokas ir Izmaelis. 29Šitie yra jų palikuonys: Izmaelio pirmagimis Nebajotas, po jo Kedaras, Adbeeis, Mibsamas, 30Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema, 31Jetūras, Nafišas ir Kedma; tai Izmaelio sūnūs. 32Abraomo sugulovės Ketūros sūnūs: Zimranas, Jokšanas, Medanas, Midjanas, Išbakas, Šuachas. Jokšano sūnūs: Šeba ir Dedanas. 33Midjano sūnūs: Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Tie visi buvo Ketūros sūnūs.

34Abraomui gimė Izaokas. Izaoko sūnūs: Ezavas ir Izraelis. 35Ezavo sūnūs: Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas ir Korachas. 36Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas. 37Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza. 38Seyro sūnūs: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. 39Lotano sūnūs: Horis ir Homamas. Lotano sesuo buvo Timna. 40Šobalio sūnūs: Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. 41Ano sūnus­Dišonas. Dišono sūnūs: Hamranas, Ešbanas, Itranas, Keranas. 42Ecerio sūnūs: Bilhanas, Zavanas ir Akanas. Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas.

43Šitie karaliai karaliavo Edomo šalyje, kai izraelitai dar neturėjo karaliaus: Beoro sūnus Bela, kurio miestas vadinosi Dinhaba. 44Belai mirus, jo vietoje viešpatavo Zeracho sūnus Jobabas iš Bocros. 45Jobabui mirus, jo vietoje viešpatavo Hušamas iš Temano šalies. 46Hušamui mirus, jo vietoje viešpatavo Bedado sūnus Hadadas, kuris nugalėjo Midjaną Moabo laukuose; jo miestas vadinosi Avitas. 47Hadadui mirus, jo vietoje viešpatavo Samla iš Masreko. 48Samlai mirus, jo vietoje viešpatavo Saulius iš Rehoboto, esančio prie Eufrato. 49Sauliui mirus, jo vietoje viešpatavo Achboro sūnus Baal Hananas. 50Baal Hananui mirus, jo vietoje viešpatavo Hadadas, kurio miestas buvo Pajas; jo žmona buvo vardu Mehetabelė, duktė Me Zahabo, duktė Matredo. 51Hadadas taip pat mirė. Edomo kunigaikščiai buvo Timna, Alija, Jetetas, 52Oholibama, Ela, Pinonas, 53Kenazas, Temanas, Mibcaras, 54Magdielis, Iramas.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page