Példabeszédek 13
Hungarian: Karoli
1A bölcs fiú [enged] atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.

2A férfi az õ szájának gyümölcsébõl él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.

3A ki megõrzi az õ száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.

4Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.

5A hamis dolgot gyûlöli az igaz; az istentelen pedig gyûlölségessé tesz és megszégyenít.

6Az igazság megõrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bûnöst.

7Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.

8Az ember életének váltsága lehet az õ gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.

9Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.

10Csak háborúság lesz a kevélységbõl: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.

11A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyûjt, megõregbíti [azt.]

12A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

13Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.

14A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tõrének eltávoztatására.

15Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

16Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az õ bolondságát.

17Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.

18Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktõl magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

19A megnyert kivánság gyönyörûséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.

20A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

21A bûnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet [Isten.]

22A jó örökséget hágy unokáinak; a bûnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.

23Bõ étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.

24A ki megtartóztatja az õ vesszejét, gyûlöli az õ fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi õt fenyítékkel.

25Az igaz eszik az õ kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szûkölködik.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Proverbs 12
Top of Page
Top of Page